DPO On Demand

EDPB in EDPS sprejela skupni mnenji o novih sklopih pogodbenih klavzul

EDPB in EDPS sta sprejela skupni mnenji o dveh sklopih standardnih pogodbenih klavzul (SCC – ang. standard contractual clauses).

Eno mnenje je bilo sprejeto o SCC za pogodbe med upravljavci in obdelovalci, drugo pa glede SCC pri prenosu osebnih podatkov v tretje države.

Mnenje o SCC upravljavcev-obdelovalcev bo imelo učinek po vsej EU ter si prizadeva zagotoviti popolno uskladitev in pravno varnost po vsej EU, ko gre za pogodbe med upravljavci in njihovimi obdelovalci.

Andrea Jelinek, predsednica EDPB, je dejala:

EDPB in EDPS pozdravljata mnenje o SCC za pogodbe med upravljavci in obdelovalci kot enotno, močno in odgovorno EU orodje, ki bo olajšalo skladnost z določbami GDPR in EUDPR (uredba o varstvu podatkov za EU institucije). EDPB in EDPS med drugim zahtevata, da mora biti strankam dovolj jasno, v katerih primerih se lahko zanesejo na te SCC, in poudarjata, da ne bi smeli biti izključeni primeri, ki vključujejo prenose zunaj EU.

Za večjo jasnost besedila in zagotovitev njegove praktične uporabnosti pri vsakodnevnem delovanju upravljavcev in obdelovalcev je bilo zahtevanih več sprememb. Sem spadajo medsebojni vpliv obeh dokumentov, tako imenovana "docking klavzula", ki omogoča dodatnim subjektom, da pristopijo k SCC, in drugi vidiki v zvezi z obveznostmi za obdelovalce. Poleg tega EDPB in EDPS predlagata, da priloge k SCC čim bolj pojasnijo vloge in odgovornosti vsake stranke v zvezi z vsako obdelavo - vsaka nejasnost bi upravljavcem ali obdelovalcem otežila izpolnjevanje njihovih obveznosti v skladu z načelom odgovornosti.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, je dejal:

Prepričani smo, da lahko ti SCC olajšajo skladnost upravljavcev in obdelovalcev s svojimi obveznostmi, tako skladno z GDPR kot znotraj pravnega okvira institucij in organov EU. Hkrati upamo, da bodo ti SCC zagotovili nadaljnjo harmonizacijo in pravno varnost za posameznike in njihove osebne podatke. V tem okviru si prizadevamo, da bi bili ti dokumenti čim bolj uporabni tudi v prihodnosti.

Predlog SCC za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu s čl. 46 (2) (c) GDPR bo nadomestil obstoječe SCC za mednarodne prenose, ki so bili sprejeti na podlagi Direktive 95/46 in jih je bilo treba posodobiti, da se uskladijo z zahtevami GDPR, pa tudi ob upoštevanju sodbe Schrems II Sodišča Evropske unije, ter da bi bolje odražali široko uporabo novih in bolj zapletenih postopkov obdelave, ki pogosto vključujejo več uvoznikov in izvoznikov podatkov. Novi SCC vključujejo tudi natančnejše zaščitne ukrepe, če zakoni namembne države vplivajo na skladnost s klavzulami, zlasti v primeru zavezujočih zahtev javnih organov za razkritje osebnih podatkov.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, je dejal:

Glede na naše praktične izkušnje smo podali pripombe za izboljšanje teh SCC, da bi v celoti zagotovili, da imajo osebni podatki državljanov EU v bistvu enakovredno raven zaščite, ko se izvajajo prenosi v tretje države. Menimo, da so ti predlogi in dopolnitve ključnega pomena za dosego teh ciljev v praksi.

EDPB in EDPB na splošno menita, da osnutki oziroma predlogi SCC predstavljajo okrepljeno raven zaščite posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. EDPB in EDPS zlasti pozdravljata posebne določbe, namenjene obravnavi nekaterih glavnih vprašanj, opredeljenih v sodbi Schrems II. Kljub temu EDPB in EDPS menita, da bi bilo še mogoče izboljšati ali pojasniti več določb, na primer glede področja uporabe SCC; nekatere pravice tretjih oseb; nekatere obveznosti glede nadaljnjih prenosov; vidike ocenjevanja zakonodaje tretjih držav glede dostopa javnih organov do javnih podatkov; in obvestilo SA.

Predsednica EDPB, Andrea Jelinek, je dodala:

Pogoji, pod katerimi je mogoče uporabljati SCC, morajo biti organizacijam jasni, posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pa morajo imeti učinkovite pravice in pravna sredstva. Poleg tega morajo SCC vključevati jasno porazdelitev vlog in režima odgovornosti med strankama. Kar zadeva potrebo, v nekaterih primerih, po ad hoc dodatnih ukrepih, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovi raven varstva, ki je v bistvenem enakovredna tisti v EU, bo treba nove SCC uporabiti skupaj s priporočili EDPB o dopolnilnih ukrepih.

EDPB in EDPS spodbujata Evropsko komisijo, naj se sklicuje na končno različico priporočil EDPB o dopolnilnih ukrepih, če bo končna različica priporočil sprejeta pred odločitvijo Komisije glede SCC. Ta dokument je bil predložen v javno posvetovanje do 21. decembra 2020 in je še vedno predmet morebitnih nadaljnjih sprememb na podlagi rezultatov javnega posvetovanja.

Dnevni red 44. plenarnega zasedanja EDPB je na voljo tukaj.

Objavil/a

Info hiša